MR

 

Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen én leerkrachten plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op hun school. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt. Dit gebeurt in overleg. Ook het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.

 

Taken van de MR

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en leerkrachten. Onze MR bestaat uit 4 leden, te weten 2 ouders en 2 leerkrachten. De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten:

Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school; en

Het bespreken van specifieke aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.

 

Waarover praat de MR?

De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn:

Het schoolplan;

Personeelsbeleid;

Besteding van financiële middelen;

Het formatieplan;

De schoolbegroting;

Plannen betreffende de organisatie van het onderwijs; en

De schoolgids.

De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht en recht op informatie.

 

Wanneer vergadert de MR?

De MR vergadert ongeveer 1 keer per twee maanden. Bij deze bijeenkomst is ook altijd, gedurende een aantal onderwerpen de directeur aanwezig. De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor iedere ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en zijn vragen of mening over een MR onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMO (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs).

 

Wie zitten er in de MR?

Omdat wij een Medezeggenschapsraad zijn die graag weet wat er bij u leeft, willen wij onszelf aan u voorstellen, zodat u nog beter de mogelijkheid heeft ons aan te spreken. De MR bestaat uit 4 leden, 2 ouders en 2 leerkrachten.

 

MR-leden:
Zeearend:

José Meinders - Groepsleerkracht groep 8

Mike van Leusden - Groepsleerkracht groep 5
Ilse van Houten - ouder (Tara groep 7B)
MR-lid vacature

 

Antonius:
Rina Nijman - Groepsleerkracht groep 6A
Karin Schavemaker - Groepsleerkracht groep 1/2a

Annemiek Winder - Ouder (Willem groep 5B)

Nathalie - ouder

 

Elke basisschool heeft een eigen MR. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Dit regelement is terug te vinden onder ‘Documenten’. Bij 'Nieuwsbrieven/ Notulen MR' kunt u de notulen terug vinden om na te lezen. De notulen worden gedeeld via de app van de school.